Team Corner

Mathew Mattham

Chair Person Youth Aid Foundation

Priya Kothari

Managing Head YES

ANIL CHHIKARA

Mentor

B R Venkatesh

Mentor

UJWAL CHOWDHARY

Mentor

Cyrus Dastur

Speaker

Rahul Mani

Speaker

Pravin jadhav

Jay Kishan Jakey 

Nitesh Singroul